*

liquid crystal shutters

A method of directing light onto the drum in an electrophotographic printer. A matrix of liquid crystal dots function as shutters that are opened and closed. See LCD.

các màn trập tinh thể lỏng

Một phương pháp của tia sáng chiếu trực tiếp lên một trống trong một máy in ảnh điện tử. Một ma trận các dấu chấm tinh thể lỏng có chức năng như các màn trạp được mở và đóng. Xem LCD.


Published:

PAGE TOP ↑