*

Lisa

The first personal computer to include integrated software and use a graphical interface. Modeled after the Xerox Star and introduced in 1983 by Apple, it was ahead of its time, but never caught on due to its $10,000 price and slow speed.

Lisa
Máy tính cá nhân đầu tiên bao gồm phần mềm được thích hợp và dùng một giao diện đồ họa.Được tạo mô hình sau Xerox Star và dược giới thiệu năm 1983 bởi Apple, nó là sản phẩm dẫn đầu trong thời gian đó, nhưng không bao giờ trở nên phổ biên do giá của nó là 10,000 USD và tốc độ chậm.


Published:

PAGE TOP ↑