*

LISP(LISt Processing)

A high-level programming language used extensively in AI applications as well as in compiler creation. Developed in 1960 by John McCarthy, its syntax and structure is very different than traditional programming languages. For example, there is no syntactic difference between data and instructions. LISP is available in both interpreter and compiler versions and can be modified and expanded by the programmer. Many varieties have been developed, including versions that perform calculations efficiently. The following Common LISP example converts Fahrenheit to Celsius.

LISP(LISt Processing)
Một lập trình ngôn ngữ cấp độ cao dùng một cách rộng rãi trong các trình ứng dụng AI cũng như trong sự sáng tạo bộ biên dịch. Được phát triển năm 1960 bởi John McCarthy, cú pháp và cấu trúc của nó thì rất khác với các lập trình ngôn ngữ truyền thống. Ví dụ, không có sự khác nhau về cú pháp giữa dữ liệu và các lệnh. LISP có sẵn trong cả hai phiên bản, phiên dịch và biên dịch và có thể dược hỗ trợ và mở rộng bởi người lập trình. Nhiều trạng thái khác nhau đã dược phát triển, bao gồm các phiên bản thành lập các sự tính toán tiện ích. Ví dụ tiếp theo Common LISP chuyển đổi Fahrenheit thành Celsius.


Published:

PAGE TOP ↑