*

list processing language

A programming language, such as LISP, Prolog and Logo, used to process lists of data (names, words,objects). Although operations such as selecting the next to first, or next to last element, or reversing all elements in a list, can be programmed in any language, list processing languages provide commands to do them. Recursion is also provided, allowing a subroutine to call itself over again in order to repetitively analyze a group of elements.

xử lý ngôn ngữ danh sánh
Một ngôn ngữ lập trình, như LISP, Prolog và Loge, dược dùng để xử lý các danh sách dư liệu (các tên, các từ, và các đối tượng). Mặc dù các thao tác như chọn yếu tố tiếp theo trở về trước hoặc các yếu tố tiếp theo trở sau, hoặc đảo ngược các yếu tố trong một danh sách, có thể dược lập trình trong bất cứ ngôn ngữ nào, danh sách xử lý các ngôn ngữ cung cấp các lệnh để thực hiện chúng. Phép đệ quy cũng được dùng cho phép một chương trình con gọi lại chính nó để phân tích lại một nhóm các yếu tố.


Published:

PAGE TOP ↑