*

LISTSERV

Mailing list management software from L-soft international, Inc., Landover, MD, (www.lsoft.com), that runs on mainframes, VMS, NT and various UNIX machines. LISTSERV scans e-mail messages for the words “subscribe” and “unsubscribe” to automatically update the list. See mailing list.

LISTSERV
Phần mềm quản lý danh sách thư tín từ L-Soft international, Inc., Landover, MD, (www.Isoft.com) vốn chạy trên nền các mạng máy chủ, VMS, NT và các loại máy UNIX. LISTSERV quét các thông điệp thư điện tử để tìm các từ “subscribe” và “un subscribe” cập nhật danh sách một cách tự động. Xem mailing list.


Published:

PAGE TOP ↑