*

literal

In programming, any part of an instruction that remains unchanged when translated into machine language, such as an output message.

literal
Trong lập trình, bất ký phần nào của một lệnh chỉ dẫn vốn duy trì sự không đổi khi dược diễn dịch sang ngôn ngữ máy, chẳng hạn một thông bào kết quả xuất.


Published:

PAGE TOP ↑