*

load module

A program in machine language from ready to run in the computer. It is the output of a link editor.

module tải
Một người diễn dịch kiến thức của một chuyên viên thành có sở kiến thức của môi hệ thống chuyên nghiệp.


Published:

PAGE TOP ↑