*

load sharing

Sharing the workload in two or more computers.

load sharing
Một người diễn dịch kiến thức của một chuyên viên thành có sở kiến thức của môi hệ thống chuyên nghiệp.


Published:

PAGE TOP ↑