*

loader

A program routine that copies a program into memory for execution

trình tải,bộ tải
Một thường trình vơn sao chép một chương trình sạng bộ nhớ để thực.


Published:

PAGE TOP ↑