*

loading coil

A device used in local telephone loops(exceeding 18,000 ft.) that boosts voice-grade transmission. It often adds noise to high-speed data transmission and must be removed for such traffic.

cuộn dây tải
Một thiết bị được dùng trong các vòng lập điện thoại cục bộ (vượt quá 18.00ft) vốn làm tăng sự truyền tải phân bậc tiếng tiếng nói. Nó thường thêm tiếng ồn vào sự truyền tải tốc độ cao và phải dược loại bỏ để sư lưu thông.


Published:

PAGE TOP ↑