*

LOB(Large OBject)

A database field that holds any hold digitized information.(text, images)

LOB(Large OBject)
Một trường có sở dữ liệu vốn giữa bất ký thông tin nào dược số hóa. (văn bản, các hình, ảnh, audio, video)


Published:

PAGE TOP ↑