*

local bus

Also called the system bus, it is the pathway between the CPU, memory and peripheral devices. When the high-speed VL-bus and PCI bus were introduced, they were called local buses, because they ran at the then-current speed of the local bus. Since then, local buses have gone beyond the speeds of VL-bus and PCL. For example, in a Pentium PC, the local bus has reached 66MHZ, twice as fast as the PCL’s 33MHz. A 66MHz PCL standard is expected, but also is a 100MHz local bus.The VL-bus survives only in older 486s.

bus cúc bộ
Còn được gọi là system bus, nó là đường dẫn giữa CPU, bộ nhớ và thiết bị ngoại vi. Khi bus VL và bus PCI tốc độ cao hơn dược giới thiệu, chúng được gọi là các bus cục bộ, vì chúng chạy với tốc độ hiện hành của bus cục bộ. Sau đó các bus cục bộ có tốc độ vượt xa tốc độ của bus VL và bus PCI. Ví dụ, trong một PC Pentium, bus cục bộ vượt tới 66 MHz, một bus cục bộ 100Mhz bus VL chỉ tồn tại trong các máy 486 trước đây.


Published:

PAGE TOP ↑