*

local memory

The memory used by a single CPU or allocated to a single program or function.

bộ nhớ cục bộ
Bộ nhớ dược sử dụng bởi một CPU đơn hoặc dược cấp phát cho một chương trình hoặc chức năng đơn.


Published:

PAGE TOP ↑