*

local storage

The disk storage used by a single CPU.

bộ lưu trữ cục bộ
Bộ lưu trữ dĩa dược dùng bởi một CPU đơn.


Published:

PAGE TOP ↑