*

local variable

In programming, a variable used only with in the routine or function it is defined in.

biến cục bộ
Trong lập trình, một biến chỉ dược dùng trong thường trình hoặc chức năng mà nó được xác địch trong đó.


Published:

PAGE TOP ↑