*

LocalTalk

A LAN access method from Apple that uses twisted pair wires and transmits at 230 Kbps. It runs under AppleTalk and uses a daisy chain topology that can connect up to 32 devices within a distance of 1000 feet. Third party products allow it to hook up with bus, passive star and active star topologies.

Local Talk
Một phương pháp truy cập LAN của Apple vốn dùng các dây cặp xoắn và truyền với tốc độ 230 Kbps. Nó chay dưới Apple Talk và dùng một tôpô dây xích vốn có thể nối kết lên đến 32 thiết bị trong khoảng cách 1,000 feet. Các sản phẩm thuộc nhóm thứ ba cho phép nó mắc với bus, các topo hình sao hoạt động và các tôpô hình sao bị động.


Published:

PAGE TOP ↑