*

lockup

Refers to a computer’s inability to respond to user input. See abend.

lockup
Ám chỉ đến sự mất khả năng phản hồi về dữ liệu nhập người dùng của máy tính. Xem abend.


Published:

PAGE TOP ↑