*

log

A record of computer activity used for statistical purposes as well as backup and recovery.

Log
Một record hoạt động máy tính dược dùng cho các mục đích thống kê cũng như cho việc phục hồi và sao lưu dư phòng.


Published:

PAGE TOP ↑