*

logic analyzer

(1)A device that monitors computer performance by timing various segments of the running programs. The total running time and the time spent in selected program modules are displayed in order to isolate the least efficient code.

(2)A device used to test and diagnose an electronic system, which includes an oscilloscope for displaying various digital states.

logic analyzer
(1)Một thiết bị kiểm soát hoạt động của máy tính bằng cách định giờ nhiều đoạn khác nhau của các chương trình đang chạy. Thời gian chạy tổng cộng và thời gian sử dụng trong các module lập trình được chọn được hiển thị để cô lập mã có hiệu quả thấp nhất.

(2)Một thiết bị được sử dụng để kiểm tra và phân tích một hệ thống điện tử, bao gồm một bộ dao động để hiển thị các trạng thái số khác nhau.


Published:

PAGE TOP ↑