*

logic bomb

A program routine that destroys data; for example, it may reformat the hard disk or insert random bits into data files. It may be brought into a personal computer by downloading a corrupt public-domain program. Once executed, it does its damage right away, whereas a virus keeps on destroying.

logic bomb
Một thường trình vốn tiêu hủy dữ liệu; ví dụ, nó có thể định dạng lại dĩa cứng hoặc chèn các bit ngẫu nhiên vào các file dữ liệu. Nó có thể đưa vào một máy tính cá nhân bằng cách tải xuống một chương trình nền chung bị hư hỏng. Một khi được thực thi, nó tiến hành sự phá hoại ngay lập tức trong khi một virus tiếp tục phá hủy.


Published:

PAGE TOP ↑