*

logic circuit

A circuit that performs some processing or controlling function. Contrast with memory.

mạch logic
Một mạch thực hiện một chức năng xử lý hay điều khiển nào đó. Trái với memory.


Published:

PAGE TOP ↑