*

logic error

A program bug due to an incorrect sequence of instructions.

lỗi logic
Một lỗi chương trình do một chuyển lệnh không thích hợp.


Published:

PAGE TOP ↑