*

logic

The sequence of operations performed by hardware or software. Hardware logic is made up of circuits that perform an operations. Software logic(program logic) is the sequence of instructions in a program. Note: Logic is not the same as logical. See logical expression.

logic
Chuỗi phép tính dược thực hiện bởi phần cứng hay phần mềm. Logic phần cứng dược tạo từ các mạch thực hiện phép tính. Logic phần mềm(logic lập trình) là chuỗi chỉ lệnh trong một chương trình. Lưu ý: Logic không tương tự như logical. Xem logical expression.


Published:

PAGE TOP ↑