*

logical drive

An allocated part of a physical drive that is designated and managed as an independent unit.

logical drive
Một phần dược phân phối của một ổ dĩa vật lý vốn dược chỉ định và được quản lý dưới dạng một đơm vị độc lập.


Published:

PAGE TOP ↑