*

logical field

A data field that contains yes/no, true/false condition.

logical field
Trường dữ liệu chứa điều kiện yes/no (có/không), true/false (đúng/sai).


Published:

PAGE TOP ↑