*

logical record

A reference to a data record that is independent of its physical location. It may be physically stored in two or more locations.

logical record
Tham chiếu sang một record dữ liệu vốn độc lập với vị trí của nó. Nó có thể được lưu trữ tại hai hay nhiều vị trí.


Published:

PAGE TOP ↑