*

logical

(1)A reasonable solution to a problem.

(2)A higher level view of an object; for example, the user’s view versus the computer’s view.

logical
(1)Giải pháp thích hợp xử lý sự cố.

(2)Chế độ xem (view) cấp độ cao của một đối tượng. Ví dụ, chế độ xem của người dùng đối với chế độ xem của máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑