*

Logo

A high-level programming language noted for its ease of use and graphics capabilities. It is a recursive language that contains many list processing functions that are in LISP, although Logo’s syntax is more understandable for novices. The following Object Logo example converts Fahrenheit to Celsius:

Logo
Một ngôn ngữ lập trình cấp cao thông dụng vì tính dễ sử dụng và các chức năng đồ họa của nó. Đưa một ngôn ngư đệ quy chú ý nhiều chức năng xử lý danh sách nằm trong LISP, mặc dù cú pháp Logo dễ hiểu hơn đối với những người mới học. VÍ dụ, Object Logo sau đây chuyển đỏi Fahrenheit đến Celsius:


Published:

PAGE TOP ↑