*

logoff

To quit, or sign off, a computer system.

tắt máy, không nối máy với hệ thống
Để thoát, ngưng chạy một hệ thống máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑