*

logon

To gain access, or sign in, to a computer system. If restricted,it requires users to identify themselves by entering an ID number and/or password. Service bureaus base their charges for the time between logon and logoff.

mở máy, nối máy vào hệ thống
Để đạt được sự truy cập hoặc đăng ký vào hệ thống máy tính. Nếu được giới hạn, nó yêu cầu những người dùng tự nhận dạng chính mình bằng cách nhập số ID và/hoặc password. Các văn phòng dịch vụ tính phí của người dùng dựa vào thời gian giữa lần mở máy và tắt máy.


Published:

PAGE TOP ↑