*

long

In programming, an integer variable. In C, a long is four bytes and can be signed (2G to + 2G) or unsigned (4G). Contrast with short.

long
Trong lập trình, là một biến số nguyên. Một C, là bốn byte và có thể dược đánh dấu(2G đến +2G) hoặc không dược đánh dấu(4G). Trái với short.


Published:

PAGE TOP ↑