*

loop

In programming, a repetition within a program. Whenever a process must be repeated, a loop is set up to handle it. A program has a main loop and a series of minor loops, which are nested within the main loop. Learning how to set up loops is what programming technique is all about.

vòng lặp
Trong lập trình, là một sự lặp lại trong một chương trính. Bất cứ khi nào một tiến trình đã được lập lại, một vòng lập được cài đặt để xử lý nó. Một chương trình có một vòng lặp chính và một chuỗi vòng lặp phụ được lồng vào trong vòng lặp chính.


Published:

PAGE TOP ↑