*

loopback plug

A diagnostic connector that directs the sending line back into the receiving line for test purposes.

loopback plug
Một bộ nối chẩn đoán hướng tuyến gửi trở lại vào tuyến nhận đối với các mục đích.


Published:

PAGE TOP ↑