*

loosely coupled

Refers to stand-alone computers connected via network. Loosely coupled computers process on their own and exchange data on demand. Contrast with tightly coupled.

được nối kết không chặt
Âm chỉ các máy tính độc lập được nối kết thông qua một mạng. Được nối kết không chặt một cách độc lập và trao đổi dữ liệu theo yêu cầu. Trái với tightly coupled.


Published:

PAGE TOP ↑