*

lossless compression

Compression techniques that decompress data 100% back to original. Contrast with lossy compression.

lossless compression
Các kỹ thuật nén giải nén dữ liệu một trăm phần trăm trở lại thành dữ liệu gốc. Trái với lossy compression.


Published:

PAGE TOP ↑