*

lossy compression

Compression techniques that do not decompress data 100% back to original. Images and audio samples may be able to afford small losses of resolution in order to increase compression. Contrast with lossless compression.

lossy compression
Các kỹ thuật nén không nén dữ liệu một trăm phần trăm trở lại thành dữ liệu gốc. Các ảnh và các mẫu radio có thể làm mất một số lượng nhỏ độ phân giải để tăng độ nén. Trái với lossless compression.


Published:

PAGE TOP ↑