*

lost cluster

Disk records that have lost their identification with a file name. This can happen if a file is not closed properly, which can sometimes occur if the computer is turned off without formally quitting an application.

cluster bị thất thoát
Các bảng ghi dĩa mất thông tin nhận dạng của chúng với một tên file. Điều nà có thể xảy ra nếu một file không được đóng môt cách thích hợp, bởi vì máy tính được tắt trước khi thoát một trình ứng dụng theo kiểu thông thường.


Published:

PAGE TOP ↑