*

Lotus Notes

Messaging and groupware software from Lotus that was introduced in 1989 for OS/2 and later expanded to Windows, Mac, UNIX and NetWare. Notes provides e-mail, document sharing, workflow,group discussions, calendaring and scheduling and also accepts plug-ins for other functions. The unique feature and heart of Notes is its document database. Everything is maintained in a Notes database that can hold mail, group discussions, data fields, text, audio and video. In 1996, Lotus decoupled the Notes client from the server, which was renamed Domino. Domino is Internet Compliant and can be accessed by a Web browser.

Lotus Notes
Phần mềm groupware và phần mềm truyền thông báo của Lotus được giới thiệu vào năm 1989 dành cho OS/2 và sau đó được mở rộng sang Windows, Mac và NetWare. Notes cung cấp e-mail và chia sẻ tài liệu, lưu lượng làm việc, các thông tin thảo luận nhóm, lên lịch làm việc và lập thòi biểu và cũng chấp nhận các plug-in cho các chức năng khác. Tính năng duy nhất và chủ yếu của Notes là cơ sở dữ liệu tài liệu của nó. Mọi thứ được duy trì trong một cơ sở dữ liệu Notes vốn có thể chứa thư tín, các thông tin thảo luận nhóm, các trường dữ liệu, text, audio và video. Năm 1986. Lotus đã tách Notes client ra khỏi server, mà đã được đổi tên là Domino. Domino tương thức với Internet và có thể được truy cập bởi một bộ trình duyệt Web.


Published:

PAGE TOP ↑