*

Lotus1-2-3

A popular spreadsheet from Lotus that runs on a variety of platforms, including DOS, Windows, Mac, Sun, VAX, OS/2, UNIX and IBM mainframes. Its macro language, the first to be widely used in a spreadsheet, has been supplemented with LotusScript, a-BASIC-like language that supports Notes manipulation.

Lotus1-2-3
Một trang bảng tính thông dụng của Lotus chạy trên nhiều nền khác nhau, bao gồm DOS, Windows, Mac, Sun, VAX, OS/2, UNIX và các máy chủ IBM. Ngôn ngữ maco của nó, là ngôn ngữ đầu tiên được sử dụng rộng rãi trong một trang bảng tính đã được bổ sung bằng LotusScript, một ngôn ngữ giống như BASIC hỗ trợ Notes.


Published:

PAGE TOP ↑