*

Lotus(Lotus Development Corporation, Cambridge, MA, subsidiary of IBM, www.lotus.com)

A major software company founded in 1981 by Mitch Kapor. It achieved outstanding success by introducing Lotus 1-2-3, the first spreadsheet for the IBM PC. Over the years, it has developed a variety of applications and has helped set industry standards.

Lotus(Lotus Development Corporation, Cambridge, MA, subsidiary of IBM, www.lotus.com)
Một công ty phần mềm chính do Mitch Kapor thành lập vào năm 1981. Công ty này đã đạt được thành công bảng tính đầu tiên dành cho IBM PC. Qua nhiều năm, công ty này đã phát triển nhiều trình ứng dùng và đã trợ giúp thiết lập ra các tiêu chuẩn công nghiệp.


Published:

PAGE TOP ↑