*

low density

Refers to an earlier version of a storage device with less bits per inch than today ‘s version. See DD and double density.

mật độ thấp
Ám chỉ một phiên bản ban đầu của một thiết bị lưu trữ có ít bit trong mỗi inch hơn phiên bản ngày nay. Xem DDdouble density.


Published:

PAGE TOP ↑