*

low-level format

The sector identification on a disk that the drive uses to locate sectors for reading and writing. See format program.

dạng cấp thấp
Sự nhận dạng sector cho một dĩa mà ổ dĩa sử dụng để xác địch các sector để đọc và ghi. Xem format program.


Published:

PAGE TOP ↑