*

low-level language

A programming language that is very close to machine language. All assembly languages are low-level languages. Contrast with high-level language.

ngôn ngữ cấp thấp
Một ngôn ngữ lập trình rất giống với ngôn ngữ máy. Tất cà hợp ngữ là những ngôn ngữ cấp thấp. Trái với high-level language.


Published:

PAGE TOP ↑