*

LQ(letter quality)

The print quality of an electric typewriter. Laser printers, ink jet printers and daisy wheelprinters provide letterquality printing. 24-pin dot matrix printers provide near letter quality(NLQ), but the characters are not as dark and crisp.

chất lượng mẫu tự(letter quality)
Chất lượng in của một máy đạnh chữ điện tủ. Các máy in laser, các máy in và các máy in bánh xe nhỏ cung câp chất lượng mẫu tự in. Các máy in ma trận điểm 2-pin cung cấp chất lượng mẫu tự gần(NLQ) , nhưng các ký tự thi không dậm không rõ.


Published:

PAGE TOP ↑