*

LRC(Longitudinal Redundancy Check)

An error checking method that generates a parity bit from a specified string of bits on a longitudinal track. In a row and column format, such as on magnetic tape, LRC is often used with VRC, which creates a parity bit for each character.

LRC(Longitudinal Redundancy Check)
Một phương pháp kiểm tra lỗi tạo ra một bit chẵn lẻ từ một chuỗi bit đã xác địch trên một rãnh ghi dọc. Ở dạng hàng và cột và chẳng hạn như trên một băng từ, LRC sẽ được sử dụng với VRC, vớn tạo một bit chẵn lẻ cho mỗi ký tự.


Published:

PAGE TOP ↑