*

LS-120

A type of floppy disk that records data magnetically, but uses grooves in the disk to optically align the head over the tracks.The drive supports 120MB floppy disks as well as standard 3.5 floppies.

LS-120
Một loại dĩa mềm ghi dữ liệu bằng từ tính, nhưng sử dụng các rảnh trong dĩa để canh thẳng đầu đọc trên các rảnh ghi bằng phương pháp quang học. Ổ dĩa hỗ trợ các dĩa mềm 120MB cũng như các dĩa mềm có kích thước 3.5 inch chuẩn.


Published:

PAGE TOP ↑