*

LSAPI(Licensing Service API)

A programming interface from Microsoft that allows a licensing server to track applications in use for managing multiuser software licenses.

LSAPI(Licensing Service API)
Một giao diện lập trình từ Microsoft cho phép một server cấp giấy phép theo dõi các trình ứng dụng đang sử dụng nhằm quản lý các giấy phép phần mềm nhiều người dùng.


Published:

PAGE TOP ↑