*

LSL(Link Support Layer)

A common interface for network drivers. It provides a common language between the transport layer and the data link layer and allows different transport protocols to run over one network adapter or one transport protocol to run on different network adapters.

LSL(Link Support Layer)
Một giao diện chung cho các trình điều khiển mạng. Nó cung cấp một ngôn ngữ chung giữa lớp truyền tải và lốp liên kết dữ liệu và cho phép các giao thức truyền tải khác nhau chạy trên một bộ điều hợp mạng hay một giao thức truyền tải chạy trên các bộ điều hợp mạng khác nhau.


Published:

PAGE TOP ↑