*

LU6.2

An SNA protocol that establishes a session between two programs. It allows peer-to-peer communications as well as interaction between programs running in the host with PCs, Macs and midrange computers.Before LU6.2, processing was done only in the mainframe. LU6.2 allows processing to take place at both ends of the communications, necessary for today’s distributed computing and client/server environment. See APPC and CPIC.

LU6.2
Một giao thức SNA thiết lập một giao tác giữa hai chương trình. Nó cho phép sự truyền thông bình đẳng cũng như sự tương tác giữa các chương trình chạy trong máy chư với các máy PC, Mac và các máy tính midrange. Chip LU6.2, việc xử lý chế độ thực hiện trong máy chủ. LU6.2 cho phép tiến trình xử lý xảy ra tại cả hai đầu truyền thông, cần thiết cho môi trường điện toán phân phối và môi trường client/server ngày nay. Xem APPC and CPIC.


Published:

PAGE TOP ↑