*

LU(Logical Unit)

In SNA, one end of a communications session. The complete LU to LU session is defined by session type. Common types are.

LU(Logical Unit)
Trong SNA, một đầu của một tác vụ giao tiếp. Tác vụ LU LU hoàn chỉnh được ấn địch bằng loại tác vụ. Sau đây là các loại thông thường:1 Host to 3770 RJE terminal 2 Host to 3270 mainframe terminal 3 Host to 3270 printer 6.2 Program-to-program 4 Host to 5250 midrange terminal.


Published:

PAGE TOP ↑